Съгласен съм

www.Tornado.com използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване.Използвайки сайта, вие се съгласявате с това. Можете да научите повече за "Политика за бисквитките" тук.

Общи условия за ползване

Политика за поверителност

Каним Ви да прочетете внимателно настоящото Уведомление, което описва в какъв контекст ние обработваме Вашите лични данни и обясняват Вашите права и нашите задължения във връзка с горното обработване на лични данни.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ

Администратор „ТОРНАДО 2” ООД

ЕИК: 201137356    Отговорник: Борислав Боянов  Цанков – Управител

 

 Данни за Администратора:

Кои сме ние?

„ТОРНАДО” ООД, ЕИК 201137356 e дружество, извършващо дейности в областта на праховото боядисване

Данни за контакт с „ТОРНАДО 2” ООД:

Местоположение:

Държава: Република България

Седалище и адрес: гр. София, район Възраждане, ж.к.Зона Б-18, бл.1, ет.13, ап.150

Адрес на производствена база: гр. София, ул. „Адам Мицкевич” # 4

Телефон: +359 886 81 76 76

Ел. поща: office@tornado-bg.net

Интернет страница: www.tornado-bg.net

 

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:

С нашето лице отговорно за защита на данните можете да се свържете директно тук: 

Ел. поща: office@tornado-bg.net 

Тел: +359 886 81 76 76

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

Име, ЕГН, мобилен телефон, електронна поща, банкова сметка (ако се изисква такава)

Специални категории данни, които обработваме:

Не се събират такива

Източник: 

Личните данни се получават лично от субекта на данни / Търговски Регистър и Регистър на Юридическите лица с нестопанска цел

 

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Администриране на търговските ни отношения:

 

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

Изпълнение на договорните ни взаимоотношения и вменената ни отговорност от действащото българско законодателство в тази връзка.

Следните организации/лица ще получат личните ви данни: (ако има такива).

Евентуално външен счетоводител „ЕКСЕЛ КОНСУЛТ” ЕООД /Галина Кирилова Миленкова/, Банка ПроКредит Банк (България), държавни институции при поискване (например НАП при проверка или ревизия)

В случай на инцидентна необходимост от предаване на Вашите лични данни на други трети лица, непосочена тук, това ще става след Вашето изрично съгласие и при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни.

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично. 

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в съответствие с процедурата за оттегляне на съгласието от субекта на данни, установена в „ТРОНАДО 2” ООД. 

 

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

„ТОРНАДО 2” ООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица извън ЕС или на международна организация, без предварително да получи Вашето съгласие. 

Следните трети страни ще получат вашите лични данни за следната цел (и) като част от дейностите по обработка:

 

Име на организацията на получателя:

 

Местоположение (Държава):

 

Подходящите или приложимите гаранции относно адекватното ниво на защита:

 

Средствата за получаване на копие от гаранциите или информация къде са налични:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период на съхраняване на данните

„ТОРНАДО 2” ООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от сроковете, установени в законовите и подзаконовите нормативни актове на действащото законодателство или до отпадане на необходимостта за това, като данните ще бъдат съхранявани съгласно установената в предприятието „Процедура за съхраняване и унищожаване на данните”. 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини: 

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „ТОРНАДО 2” ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на „ТОРНАДО 2” ООД или директно на Отговорника по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.) 

 

Декларирам, че съм запознат със съдържанието на настоящата Декларация за поверителност (Уведомление за поверително третиране на личните данни) на доставчиците и клиентите в „ТОРНАДО 2” ООД, изцяло разбирам значението и смисъла на текста по-горе, съгласието ми по-горе е изразено доброволно и свободно.

 

 

Декларатор: .................................................................................................. Дата: ........................

                                            /три имена, длъжност и подпис/

Политика за поверителност

В настоящото изявление за поверителност са описани начините, по които ТОРНАДО 2 ООД събира, държи и използва информация за отделни лица, които посещават този уебсайт. 

МАКАР, ЧЕ ТОЗИ САЙТ Е САМО РЕКЛАМЕН/ИНФОРМАЦИОНЕН, ДЛЪЖНИ СМЕ ДА ВИ УВЕДОМИМ, ЧЕ ПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ УЕБСАЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ СЪС СЪБИРАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗЛОЖЕНОТО В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. 

ВИЕ СЪЩО ТАКА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ТОРНАДО 2 ООД МОЖЕ ПЕРИОДИЧНО, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ, ДА ИЗМЕНЯ, ДОПЪЛВА ИЛИ ОТМЕНЯ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДА АКТУАЛИЗИРА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. 

Ние обаче във всеки един момент ще боравим с Вашата Лична информация съгласно Политиката за поверителност, която е в сила към момента на събирането. Ние възнамеряваме да публикуваме измененията в политиката ни за поверителност на тази страница, за да сте напълно информирани относно видовете информация, която събираме, как използваме тази информация и при какви обстоятелства тя може да бъде разкривана. 

1. Декларация за поверителност

Използваното в настоящата Политика за поверителност понятие „Лични данни“ се отнася за информация, като например Вашите имена и електронна поща, която може да се използва за идентифицирането Ви. По принцип ние ще обработваме Лични данни единствено съгласно изложеното в настоящата Политика за поверителност. 

2. Предназначение на Личните данни

За да разгледате нашият сайт не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой сте. За да се свържете с нас, чрез формата ни за контакт, обаче е необходимо да ни предоставите Лични данни. В такъв случай, ако решите да не предоставите поисканите от нас Лични данни, Вие няма да можете да отправите Вашето запитване, а ние няма да можем да отговорим на него.
Възможно е да събираме и използваме Лични данни, за да Ви предоставим услуги, да фактурираме услуги, които сте поискали или за да комуникираме с Вас с друга цел, която е видна от обстоятелствата или за която Ви информираме при събирането на Лични данни от Вас.

3. Неразкриване на Лични данни

Ние няма да продаваме, споделяме или по друг начин да предаваме Личните Ви данни на трети лица, освен съгласно предвиденото в настоящата Политика за поверителност. Възможно е също така Лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна обработка съгласно целта(целите), за която(които) са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги или осчетоводяване. Тези трети лица са договорили с нас да използват Лични данни само за договорената цел и да не продават Личната Ви информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.
Възможно е Лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или правителствен акт, или ако разкриването е необходимо по друг начин в помощ на наказателно или друго правно разследване или производство в страната или чужбина.

4. Право на достъп, коригиране и възражение

При всяко обработване Лични данни ние вземаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е основателно необходимо за легитимна търговска цел съгласно описаното в настоящата политика или за спазването от наша страна на закона, ние ще Ви дадем възможност да възразите срещу обработването на Личните Ви данни. Ако желаете да се свържете с нас относно използването от наша страна на Личните Ви данни или за да възразите срещу обработването на Личните Ви данни, пишете ни на адрес:office@tornado-bg.net. Исканията за заличаване на лични данни ще са предмет на всички приложими правни и етични задължения, наложени ни за съобщаване или за подаване или съхранение на документи.

5. Сигурност и конфиденциалност

За да се обезпечи сигурността и конфиденциалността на Личните данни, които събираме онлайн, ние използваме мрежи от данни, защитени с парола и защитна стена, отговаряща на индустриалните стандарти. При боравенето с Личните Ви данни ние вземаме мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване.

6. Предаване на данни в чужбина

ТОРНАДО 2 ООД не предава Вашите данни в чужбина. Ако това все пак се наложи, то ние ще го направим едва следва Вашето изрично съгласие. 

7. „Бисквитки“ 

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Бихме искали да Ви информираме обаче, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви. 

9. Линкове към други сайтове

Настоящата политика за поверителност се прилага само за този уебсайт, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Възможно е да публикуваме линкове към други уебсайтове, за които смятаме, че могат да представляват интерес за нашите посетители. Целта ни е да осигурим, че тези уебсайтове са от най-високо стандарт. Но поради естеството на интернет, ние не можем да гарантираме стандартите за поверителност на уебсайтове, към които даваме линкове, или да отговаряме за съдържанието на други сайтове, различни от този сайт, и настоящата Политика за поверителност не е предназначена да се прилага за който и да е свързан сайт, който не е собственост на ТОРНАДО 2.

10. Свържете се с нас

Ако имате въпроси или оплаквания относно спазването на настоящата Политика за поверителност от наша страна, или ако искате да направите препоръки или коментари относно подобряване качеството на нашата Политика за поверителност, пишете ни на адрес: office@tornado-bg.net